Szkoła Podstawowa nr 42

Pedagog i psycholog

W naszej szkole obowiązki pedagoga pełni

mgr Beata Lengling

 

Godziny pracy w roku szkolnym 2020/2021

 

Poniedziałek 11:30-15:30

Wtorek 8:00-12:30

Środa 8:00-13:00

Czwartek 11:30-15:30

Piątek 9:00-13:30

 

W naszej szkole obowiązki psychologa pełni

mgr Katarzyna Spasińska

 

Godziny pracy w roku szkolnym 2020 /2021

 Poniedziałek  8:00 – 13.00

Wtorek 12:30 – 15.30      

Środa 13:00 – 15.30

Czwartek 8:00 – 13.00

Piątek 8:00-9:00 


 

 

Informacja dla Rodziców

PEDAGOG SZKOLNY:

· Rozpoznaje indywidualne potrzeby, trudności i niepowodzenia uczniów.

· Zapobiega i rozwiązuje sytuacje konfliktowe wśród dzieci i młodzieży.

· Określa formy i sposoby udzielania pomocy uczniom, wydaje opinie i zalecenia dotyczące stymulowania rozwoju lub pokonywania przez uczniów trudności rozwojowych, wyrównywania luk w nauce.

· Współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach.

· Organizuje i prowadzi zajęcia korekcyjno–kompensacyjne, dydaktyczno–wyrównawcze.

· Współpracuje z wychowawcami, nauczycielami, organizacjami pozaszkolnymi (Policja, Straż Miejska, MOPS, Sąd Rejonowy – kurator, Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna, ).

· Koordynuje działania profilaktyczno–wychowawcze w szkole.

· Prowadzi zajęcia integracyjne, wychowawcze, profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

· Współpracuje z rodzicami (rozmowy z rodzicami, konsultacje ułatwiające rozwiązywanie trudności wychowawczych w rodzinach i życiu szkoły).

 

Zapraszam na spotkania indywidualne.