Szkoła Podstawowa nr 42

Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Projekty

Projekty

PROJEKTY, PROGRAMY, KAMPANIE I AKCJE REALIZOWANE W SZKOLE

 

 

Program "Owoce w szkole” został powołany do życia jako inicjatywa mająca na celu odwrócenie niekorzystnych tendencji dotyczących zwyczajów żywieniowych dzieci, a w szczególności niewystarczającego spożywania owoców i warzyw. Program „Owoce w szkole” jest jednym z narzędzi dostępnych dla szkół, dzięki któremu mogą kształtować i rozwijać prozdrowotną edukację najmłodszych uczniów oraz w rzeczywisty sposób wpływać na ich dietę.

• Głównymi celami programu są trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego stylu życia poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkołach.

 

 

  

 Cele: kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych.

Programem „Szklanka mleka” objęci są uczniowie klas I – VI.  Program unijny wdrażany jest  na terenie Polski przez Agencję Rynku Rolnego.

 

 

 

 

   

 

Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu nasze dzieci mają energię do nauki, lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają siłę do zabawy. To najlepszy start w nowy dzień! Dlatego powstał program edukacyjny: „Śniadanie Daje Moc”, w którym zachęcamy nauczycieli i rodziców, do utworzenia w klasach Klubów Śniadaniowych oraz do obchodzenia, 8 listopada, Dnia Zdrowego Śniadania.

 • Cele programu : zwiększenie świadomości na temat zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka oraz edukacja najmłodszych poprzez zaangażowanie rodziców i nauczycieli w kwestie prawidłowego żywienia dzieci, a także przyczynianie się do obniżania poziomu niedożywienia dzieci w Polsce -poprzez edukację.

 Program profilaktyczny "Bezpieczne Dziecko - Przyjaciel Sznupka"

Miejski Program Profilaktyczny „Bezpieczne Dziecko – Przyjaciel Sznupka” powstał z inicjatywy funkcjonariuszy Sekcji Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, przy współudziale przedstawicieli Urzędu Miasta Katowice oraz Rady Pedagogów i Psychologów Szkolnych Miasta Katowice opracowane zostały założenia programu prewencyjnego skierowanego do uczniów katowickich szkół podstawowych.

Program obejmuje odrębne scenariusze zajęć dla każdego poziomu klas szkoły podstawowej. W ten sposób każdy uczeń uczęszczający do szkoły w Katowicach, od klasy I do klasy VI szkoły podstawowej, bierze w kolejnych latach udział w zajęciach z zakresu bezpieczeństwa w zastosowaniem różnorodnych metod i form pracy.

 Głównym celem programu jest:

- ograniczenie zjawisk patologicznych w środowiskach szkolnych na terenie miasta;

- zapobieganie zagrożeniom;

- poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Tematyka poruszana w scenariuszach odnosi się do rozwijania kompetencji dzieci i młodzieży w radzeniu sobie z występującymi problemami czy zagrożeniami.

  Program "Klub Bezpiecznego Puchatka"

Program „Klub Bezpiecznego Puchatka” to największy w Polsce program o tematyce bezpieczeństwa skierowany do I klas szkół podstawowych w całej Polsce. Organizowany jest przez markę Puchatek, we współpracy z Wydziałem ds. Nieletnich, Patologii i Profilaktyki Biura Prewencji Komendy Głównej Policji oraz Wydziałem ds. Profilaktyki w Ruchu Drogowym Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.  Patronem Honorowym akcji jest Komendant Główny Policji oraz wszystkie Kuratoria Oświaty. 

  Celem akcji jest edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają naukę w szkole oraz wspieranie ich rozwoju. Program zwraca uwagę na potencjalne zagrożenia, uświadamia dzieciom i ich rodzicom skutki niebezpiecznych zachowań w domu, szkole i na drodze.  

  W roku 2016/2017 odbyła się już VIII edycja programu.  Uczniowie pierwszych klas uczyli się, jak być bezpiecznym na drodze, w szkole i domu.  Dodatkowo, w tej edycji, „Klub Bezpiecznego Puchatka” został rozbudowany o materiały związane z przydatną dla maluchów tematyką efektywnego zapamiętywania, treningu koncentracji, nauki selekcji informacji i rozwijania kreatywności. W listopadzie w szkołach podstawowych odbył się Ogólnopolski Test Wiedzy o Bezpieczeństwie. To największa tego typu inicjatywa w Polsce, podczas której na tak szeroką skalę sprawdzana jest wiedza dzieci na temat bezpieczeństwa.

 

 Program "Nie pal przy mnie, proszę"  

 

 Cele szczegółowe programu:

 - Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia.

- Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie.

- Uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia.

- Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem.

- Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.

  W programie „Nie pal przy mnie, proszę” szkoła uczestniczy  trzeci rok. Inicjatorem programu jest Państwowa Inspekcja Sanitarna. Program ma charakter profilaktyczny i ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

 Program jest adresowany do uczniów klasy I-III.

 W ramach realizacji programu dzieci uczestniczą w zajęciach, które związane są z tematyką programu oraz biorą udział w konkursach plastycznych. 

 

  

 

Program antytytoniowej edukacji zdrowotnej "Bieg po zdrowie"

Program „Bieg po zdrowie”, program antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami. Program jest skierowany do uczniów klasy IV, a także do rodziców i opiekunów uczniów, gdyż zwiększa to skuteczność programów profilaktycznych.

 Na osobach dorosłych spoczywa odpowiedzialność za przebieg rozwoju najmłodszych. Profilaktyka palenia tytoniu jest ważnym zadaniem  i powinna być na stałe wpisana w działania edukacyjno-wychowawcze.

 Główne cele programu:

  •  opóźnienie lub zapobieganie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży
  • pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego.
  • zwięk­szanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kon­tekście szkodliwości palenia papierosów.

Zajęcia w programie „Bieg po zdrowie” realizowane były za pomocą bardzo zróżnicowanych metod aktywizujących. Podstawą zajęć było stymulowanie kreatywności i aktywności.

 

ZDROWO JEM WIĘCEJ WIEM

W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie klasy 1b biorą udział w programie „Zdrowo jem, więcej wiem” wspieranym przez Ministra Edukacji Narodowej i Ministerstwo Sportu i Turystyki. Głównym Organizatorem Konkursu jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska.