Szkoła Podstawowa nr 42

Stypendium Szkolne 2020/2021

 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW NA STYPENDIA UPŁYWA 15 WRZEŚNIA 2020R.

 

KRYTERIUM DOCHODOWE: 528,00 ZŁ (NA OSOBĘ NETTO)

WNIOSKI DO POBRANIA U PRACOWNIKA W HOLU

 

 

Stypendium przeznaczone jest dla uczniów, których kryterium dochodowe w rodzinie nie przekracza  528 zł. netto na osobę.

 

 

Do wniosku winny być dołączone dokumenty potwierdzające wysokość dochodów (Zał.8) członków rodziny ucznia oraz inne zaświadczenia, których potrzeba wynika z treści wniosku.
Dochody winny być wykazane za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, czyli:

- jeżeli wniosek jest składany w terminie wrześniowym, to zarobki muszą być wykazane za miesiąc sierpień.

Zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów można złożyć (tylko w uzasadnionych przypadkach) „oświadczenie o wysokości uzyskiwanych dochodów” pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wraz z klauzulą o treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.  (Zał.6a)

W sytuacji wymagającej dodatkowego wyjaśnienia należy złożyć oświadczenie. Oświadczenia należy składać wyłącznie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wraz z klauzulą o treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. (Zał.6)

 

Świadczenie wychowawcze „500 +” nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych.