Szkoła Podstawowa nr 42

Klub Wolontariusza

REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIUSZA
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42 W KATOWICACH
 
Postanowienia ogólne
1. Wolontariat to bezpłatne, świadome, dobrowolne i bezinteresowne działanie na rzecz innych.
2. Wolontariusz to osoba podejmująca świadomie i bezinteresownie działania na rzecz innych.
3. Szkolny Klub Wolontariusza ("Prosto w serce") powstał z inicjatywy dzieci, które chcą pomagać potrzebującym oraz czynnie i świadomie odpowiadać na potrzeby środowiska szkolnego i lokalnego, a także brać udział w przedsięwzięciach  charytatywnych, kulturalnych i społecznych.
4.  Klub Wolontariusza jest otwarty na wszystkich, którzy chcą pomagać innym.
 
Cele i sposoby działania
1. Celem Szkolnego Klubu Wolontariusza jest zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz zainteresowanie ich świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomocą innym. 
2. Celem Klubu jest rozwijanie wśród uczniów postaw: pomocy, otwartości, życzliwości, bezinteresowności i wrażliwości na potrzeby innych. 
3. Wolontariat ma na celu włączanie uczniów w działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, kulturalnej oraz charytatywnej.
4. Klub Wolontariusza stwarza warunki i możliwości do podejmowania konkretnych działań w wyżej wskazanych obszarach.
5. Klub Wolontariusza ma na celu wspieranie ciekawych inicjatyw uczniów. 
6. Klub Wolontariusza ma na celu promowanie idei wolontariatu w szkole.
7. Miejscem działania Klubu Wolontariusza jest Szkoła Podstawowa nr 42 w Katowicach.
 
Wolontariusz
1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto chce pomagać innym.
2. Uczniowie chcący należeć do Szkolnego Klubu Wolontariusza zobowiązani są do przedstawienia pisemnej zgody rodziców/opiekunów.
3. Uczniowie  chcący należeć do Szkolnego Klubu Wolontariusza zobowiązani są do podpisania i przestrzegania Kodeksu Etycznego Wolontariusza (załącznik).
4. Członkiem Klubu jest uczeń szkoły podstawowej, respektując Kodeks Etyczny Klubu, po uprzednim przedstawieniu opiekunowi Klubu pisemnej zgody rodziców na działalność wolontariacką. 
5. Działalność Klubu opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności. 
6. Członkowie Klubu mogą podejmować pracę w wymiarze, który nie utrudni im nauki i pozwoli wywiązywać się z obowiązków domowych. 
7. Członkowie Klubu zobowiązani są do aktywnego, systematycznego i sumiennego uczestnictwa w działaniach (spotkaniach, warsztatach, akcjach) podejmowanych przez Szkolny Klub Wolontariusza. 
8. Uczeń zostaje skreślony z listy wolontariuszy jeśli nie przestrzega Regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariusza oraz Kodeksu Etycznego Wolontariusza. O skreśleniu z listy decyduje opiekun Szkolnego Klubu Wolontariusza. 
 
Struktura Szklonego Klubu Wolontariusza
1. Opiekunem Szkolnego Klubu Wolontariusza jest nauczyciel.
2. Opiekun spośród chetnych uczniów wyznacza lidera Klubu Wolontariusza.
 
Obszary działania
Aktywność wolontariuszy koncentruje się na dwóch obszarach: środowisko szkolne i środowisko lokalne.
• organizacja pomocy koleżeńskiej w środowisku szkolnym,
• działania na rzecz ubogich i potrzebujących, 
• współpraca z Siostrami Misjonarkami Miłości z Katowic,
• pomoc na rzecz Schronisk dla bezdomnych zwierząt,
• zbiórki (nakrętki, makulatura)
• działania wynikające z aktualnych potrzeb.
 
Nagradzanie wolontariuszy
1. Wolontariusze w czasie akademi na zakończenie roku szkolnego otrzymują dyplom, potwierdzający ich aktywny, systematyczny i bezinteresowny udział w działaniach Szkolnego Klubu Wolontariusza.
2. Inne formy nagradzania wolontariuszy:
• pochwała ustna udzielana na bieżąco,
• wpis do zeszytu pochwał.
 
 
 
 
 
PRAWA I OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA
 
Wolontariusz ma prawo do:
• jasno określonego zakresu obowiązków,
• realizowania własnych pomysłów, po uzyskaniu aprobaty opiekuna Klubu Wolontariusza,
• prośby o pomoc,
• oczekiwania i uzyskania wsparcia,
• wnoszenia nowych pomysłów,
• ciągłego rozwijania swoich umiejętności,
• ochrony przed ryzykiem związanym z powierzonymi mu zadaniami.
 
Wolontariusz ma obowiązek:
• dostarczyć zgodę rodziców/opiekunów na udział w Szkolnym Klubie Wolontariusza,
• uczestniczyć w spotkaniach Klubu Wolontariusza,
• sumiennie i rzetelnie wywiązywać się za swoich obowiązków,
• odopwiedzialnie realizować powierzone mu zadania,
• zachowywać się kulturalnie i być wzorem dla innych uczniów w szkole i poza nią,
• zapoznać się z Regulaminem Szkolnego Klubu Wolontariusza.
 
 
KODEKS ETYCZNY WOLONTARIUSZA
 
Wolontariusz powinien:
 
Być pewnym - zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.
Być przekonanym - nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.
Być lojalnym - zgłaszaj sugestie, nie „uderzaj” w innych.
Przestrzegać zasad - nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.
Mówić otwarcie- pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione wątpliwości i frustracje odciągnęły Cię od tego, co najważniejsze, bądź zmieniły w osobę stwarzającą problem.
Chętnie uczyć się - rozszerzaj swoją wiedzę.
Stale się rozwijać - staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.
Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą - będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje.
Być osobą na której można polegać - praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.
Działać w zespole - znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZBIÓRKA DLA SCHRONISKA

Szkolny klub wolontariusza kolejny raz zorganizował i przeprowadził zbiórkę artykułów dla bezdomnych zwierząt. Wszystkim, którzy przyłączyli się do akcji dziękujemy.

„SZKOŁA PAMIĘTA”

23 października Szkolny Klub Wolontariusza odwiedziła grób Patronki naszej Szkoły Józefy Kastorówny.  Celem wizyty na cmentarzu było uczczenie pamięci o naszej Patronce, a także wykonanie prac porządkowych przed Wspomnieniem Wszystkich Wiernych Zmarłych.

Działania te były...

WARSZTATY PLASTYCZNE – ROZWIJAMY NASZE TALENTY

Członkowie klubu wolontariusza wzięli udział w wystawie prac Witolda Pałki oraz w warsztatach plastycznych inspirowanych twórczością artysty.

Z WIZYTĄ U SIÓSTR MISJONAREK MIŁOŚCI

W październiku Szkolny Klub Wolontariusza przeprowadził zbiórkę żywności dla osób bezdomnych – podopiecznych Sióstr Misjonarek Miłości z Katowic. Wszystkie zebrane produkty uczniowie przekazali osobiście. Mogli też włączyć się w prace porządkowe w ośrodku prowadzonym przez...

Z WIZYTĄ W SCHRONISKU

Uczniowie Szkolnego Klubu Wolontariusza zorganizowali i przeprowadzili zbiórkę karmy dla zwierząt ze schroniska w Mysłowicach. Osobiście przekazali karmę i odwiedzili zwierzęta.

MALOWANIE PISANEK W HOSPICJUM CORDIS

21 marca uczennice z Klubu Wolontariusza wzięły udział w akcji malowania pisanek w Hospicjum Cordis w Katowicach. 

Przygotowania do Dnia Życzliwości

W listopadzie obchodziliśmy Światowy Dzień Życzliwości, który w naszej Szkole przygotowali wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariusza.