Szkoła Podstawowa nr 42

KARTA ŚKUP

Szanowni Państwo

 

W ślad za pismami dotyczącymi bezpłatnych przejazdów dla dzieci zamieszkujących w Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii do ukończenia 16-tego roku życia uprzejmie informuję, że KZK GOP odpowiadając na oczekiwania społeczne zleciło Wykonawcy Systemu SKUP wykonanie systemowej zmiany funkcjonalnej procesu zamawiania kart na Portalu klienta ŚKUP. Powyższa zmiana w procesie zamawiania kart spersonalizowanych na Portalu klienta polega na umożliwieniu zwolnienia ucznia wnioskującego o kartę z dokonania opłaty inicjalnej w wysokości 20 zł za zamawianą kartę. Zwolnieniu z tej opłaty będą podlegali uczniowie wnioskujący o kartę ŚKUP, którzy będą posiadali 10-cio znakowy kod nazwany tokenem, który zostanie im przekazany przez KZK GOP za pośrednictwem koordynatorów gmin oraz szkół. Do końca marca 2018r. każdy z wyznaczonych koordynatorów w gminach otrzyma pierwszą niewielką partię tokenów dla jednej ze zgłoszonych do akcji szkół. Tokeny zostaną przekazane elektronicznie w postaci zaszyfrowanego pliku. KZK GOP oczekuje zrealizowania zamówień na karty ŚKUP z wykorzystaniem tych pierwszych partii tokenów do 7 dni od ich przekazania. Po otrzymaniu informacji zwrotnej od koordynatorów w gminach o braku przeciwskazań do realizacji kolejnych zamówień na karty ŚKUP, KZK GOP sukcesywnie przekaże tokeny dla pozostałych szkół w Państwa gminie. Zakończenie całego procesu przekazywania tokenów do koordynatorów w gminach, z uwzględnieniem decyzji Zarządu KZK GOP o której mowa na końcu pisma, jest planowane na 11.05.2018r. Tokeny od koordynatorów w gminach zostaną niezwłocznie przekazane poszczególnym szkołom. Szkoły są zobowiązane do dystrybucji tokenów wyłącznie wśród uczniów uprawnionych do zamówienia karty wraz z zakodowana ulgą 100% (Uczeń Metropolia). Szkoła musi prowadzić ewidencję wydawanych tokenów. Wymagane jest posiadanie przez szkołę informacji do którego ucznia (imię, nazwisko, klasa) trafił konkretny token. Zamówione z wykorzystaniem tokenów karty należy odebrać w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od ich zamówienia. Odbioru karty może dokonać bezpośrednio uczeń, który ukończył 13 rok życia, rodzic, opiekun prawny, pełnomocnik ucznia na podstawie odpowiedniego pełnomocnictwa lub w wypadku zbiorczego odbioru kart, osoba wyznaczona przez Dyrektora szkoły, zgodnie z rozdz. III pkt 6a załączonej Instrukcji. Informuję, że na prawidłowo zamówionej karcie spersonalizowanej z wykorzystaniem tokenu, zostanie automatycznie nagrana ulga 100% (Uczeń Metropolia) oraz zostanie automatycznie nadany PIN i Hasło do karty (odpowiednio ostatnie cztery i sześć cyfr numeru Pesel ucznia). Szczegółowe zasady prawidłowego zamawiania kart z wykorzystaniem tokenów zostały opisane w załączniku do niniejszego pisma, którym jest „Instrukcja zamawiania kart SKUP z wykorzystaniem tokenu dla uczniów posiadających miejsce zamieszkania na terenie Metropolii GZM”. Zwracam również uwagę, że opłata inicjalna, o której mowa na początku pisma, jest pobierana przez Wydawcę karty ŚKUP – mBank S.A. w procesie zamawiania karty i ma zapewnić Wydawcy karty ewentualne odszkodowanie/pokrycie kosztów produkcji i dostarczenia zamówionych spersonalizowanych kart ŚKUP w wypadku jeżeli karta nie zostanie odebrana w okresie 30 dni od jej zamówienia przez osobę wnioskującą o kartę. Ze względu na powyższe, KZK GOP zastrzega sobie prawo do obciążenia kosztami produkcji i dostarczenia karty ŚKUP w wysokości 20 zł każdą osobę, która zamówi kartę ŚKUP z wykorzystaniem tokenu i nie dokona jej odbioru w okresie 30 dni od jej dostarczenia do POK lub jeżeli jej wydanie nie będzie możliwe ze względu na niezgodność danych umieszczonych na karcie z danymi użytkownika karty (PESEL, imię, nazwisko, wizerunek). KZK GOP będzie dysponowało narzędziami pozwalającymi na powiązanie numeru tokenu z wyprodukowaną na jego podstawie kartą ŚKUP. Natomiast szkoły prowadzące dystrybucje tokenów zobowiązane są do prowadzenia we własnym zakresie ewidencji wydawanych tokenów. Na żądanie KZK GOP szkoła jest zobowiązana do przekazania danych osób, które wykorzystały token do zamówienia karty i nie dokonały jej odbioru lub jej wydanie nie było możliwe, w celu ewentualnego obciążenia jej kosztami produkcji karty. Jednocześnie zawiadamiamy Państwa o podjęciu przez Zarząd KZK GOP w dniu 20.03.2018r. decyzji o przedłużeniu możliwości realizacji przejazdów z ulgą 100% przez uczniów Metropolii na podstawie legitymacji szkolnej o 2 miesiące, tj. do 31.05.2018r.