Szkoła Podstawowa nr 42

Uchwała w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolny ZSP 12

w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 12 w Katowicach, w skład którego wchodzą
Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Józefy Kantorówny w Katowicach ul. Wiosny Ludów 22, Miejskie
Przedszkole Nr 56 w Katowicach ul. Wiosny Ludów 17 oraz Miejskie Przedszkole Nr 65 w Katowicach
ul. Ciesielska 1.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506) oraz art. 91 ust. 2 , w zw. z art. 88 ust. 1 i 2 oraz art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.) i art. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.)
Rada Miasta Katowice
uchwala:
§ 1. Z dniem 1 września 2019 roku utworzyć Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12 w Katowicach, w skład
którego wchodzą szkoła Podstawowa Nr 42 im. Józefy Kantorówny w Katowicach ul. Wiosny Ludów 22,
Miejskie Przedszkole Nr 56 w Katowicach ul. Wiosny Ludów 17 oraz Miejskie Przedszkole Nr 65
w Katowicach ul. Ciesielska 1.
§ 2. Mienie połączonych jednostek staje się w całości mieniem Zespołu.
§ 3. Akt założycielski Zespołu stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4. Nadać założonemu Zespołowi statut w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miasta
Katowice
Maciej Biskupski